SAMENWERKING


Wijs in het onderwijs

Onderwijs en jeugdhulp... we hebben elkaar nodig om ieder kind de beste kansen te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Het CJG kan de school van dienst zijn wanneer kinderen extra ondersteuning nodig hebben of als de thuissituatie te wensen overlaat. De school heeft een belangrijke rol te signaleren wanneer kinderen hulp nodig hebben. Aan elke school is al enige tijd een CJG-coach gekoppeld, zowel op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als het speciaal onderwijs.

Jeugdteams in IJmond In de IJmond vormt een CJG-coach samen met een GGD jeugdarts en de jeugdmaatschappelijk werker van Socius het jeugdteam. Dit jeugdteam kan de school extra kan ondersteunen bij zorgvragen. Het doel is om samen te voorkomen dat kinderen uitvallen of door diverse problematiek thuis komen te zitten, omdat het op school niet gaat. Kernteams in Haarlem Ook in Haarlem en Bloemendaal liep een soortgelijk inititatief; het impulstraject. In beide regio's is de samenwerking een punt van aandacht. We spreken nu van het 'versterken van het kernteam'. Het gaat namelijk niet om een eenmalige impuls, maar om een doorlopend proces van aandacht voor de samenwerking. Joyce van der Zwart is aangesteld als procesbegeleider om hier verder vorm aan te geven.

'Zowel de jeugdhulp als de scholen zijn blij dat iemand van buitenaf dit traject organiseert, in alle drukte worden ze ontzorgd om aan de samenwerking te werken' - Joyce van der Zwart -

Het versterken van een kernteam, hoe pak je dat aan? Joyce: 'Elke school heeft een kernteam bestaande uit de directeur, de intern begeleider, een medewerker van de GGD, de consulent van het samenwerkingsverband, een leerplichtambtenaar en de CJG-coach. Bij de start van het traject kennen deze mensen elkaar soms nog niet. Ik merk dat wisselingen in functies hier vaak een oorzaak van zijn. Daar ga ik in de 1e bijeenkomst mee aan de slag. We nemen een situatie van een kind als voorbeeld. Wat kan elk kernteamlid voor dit kind betekenen en hoe kunnen de andere teamleden aanvullen? Daarnaast bespreken we hoe je in contact blijft met elkaar, ook als het spannend wordt. Het is zo belangrijk om elkaar te kennen en te weten wat je voor elkaar kunt betekenen. Pas dan kun je gebruik maken van elkaars kennis en kunde.'

Hoe gaat het kernteam hierna verder? Joyce: 'Dat is per school en kernteam verschillend. Waar is op dat moment behoefte aan en wat speelt er binnen de school? Zijn er veel scheidingen of veiligheidsvragen? Dan nodigen we een expert op dit gebied uit. Het team kan er ook voor kiezen om het kernteam zichtbaarder te maken voor ouders en leerkrachten. Daar zijn verschillende manieren voor, bijvoorbeeld door de leden voor te stellen in de nieuwsbrief of een vragenuurtje binnen de school te organiseren. We hebben de kernteamleden ook een keer een pitch laten geven voor de leerkrachten, zodat ook zij beter weten wat het team kan betekenen. Na twee bijeenkomsten geef ik mijn stokje door aan de intern begeleider en de CJG-coach. Zij zorgen er samen voor dat het kernteam bij elkaar blijft komen om de kortere lijntjes te behouden en de samenwerking versterken.'

'Ik ben trots dat we de samenwerking met het onderwijs actief aangaan. Soms spreken we een andere taal of hebben we verschillende verwachtingen, maar we staan altijd open voor het gesprek. Niet alleen over regels en afspraken, maar ook over hoe we met elkaar omgaan' - Arnold Peet, manager CJG-coaches -

Een ander initiatief waar het onderwijs de jeugdhulp tegenkomt is de Haarlemse Kinderkrant Jong023.

De kinderkrant

Elke maand wordt deze krant verspreid onder de leerlingen van alle basisscholen in Haarlem. Sommige scholen gebruiken de krant als leesmomentje, maar ook de thema's uit de krant kunnen behandeld worden tijdens de les. De burgemeester heeft een eigen rubriek en regelmatig gaan kinderen op onderzoek. Bijvoorbeeld naar wat er gebeurt met ons huisvuil, hoe ze de natuur een handje kunnen helpen of initiatieven zoals de kledingbank.

Zit je ergens mee? Vraag het CJG!

Ook het CJG heeft een eigen rubriek. Kinderen kunnen vragen stellen over van alles waar ze tegenaan lopen of over nadenken. Een CJG-coach geeft antwoord. Denk aan vragen over hoe ze hun ouders weer verliefd op elkaar kunnen laten worden of hoe ze zich minder kunnen vervelen. Met deze rubriek willen we aan kinderen en meelezende ouders duidelijk maken wat het CJG voor ze kan betekenen. Zodat het CJG in de gedachte van mensen ‘gewoon’ een organisatie is waar je heen kunt gaan als je vragen hebt.

Nieuwsgierig naar de kinderkrant?

Je kunt verschillende edtities hier lezen.