Samen sturen

Sinds 2015 is de nieuwe dynamiek voelbaar in het nieuwe jeugdzorgstelsel en in de veranderingen die daarmee gepaard gaan. Het is een kunst om in die dynamiek steeds ons eigen ritme te vinden. Met creativiteit, aandacht en bevlogenheid hebben we gezamenlijk gewerkt aan tal van activiteiten waar dit jaarverslag een weergave van is.

Missie en visie

Een belangrijk thema voor de JGZ is de praktische vertaling van het manifest 1001 dagen. In dit manifest wordt gesteld dat de eerste 1001 dagen het belangrijkst zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Dit heeft onder andere geleid tot:

  • het verder versterken van de geboortezorgketen;
  • de invoering van babymassage;
  • de prematuren nazorgpoli;
  • scholing van onze professionals op het gebied van Infant Mental Health;
  • het aanvullen van onze missie en visie.


De komende jaren gaan we hiermee door, zeker nu preventie steeds meer aandacht krijgt en onze minister een landelijk actieprogramma ‘kansrijke start’ aan het voorbereiden is. Dit programma is voor de zomer van 2018 gereed. Wij zien meer mogelijkheden om dit gedachtengoed in de praktijk handen en voeten te geven en voeren daarover gesprekken met onze medewerkers en samenwerkingspartners. Dat zorgt voor energie, inspiratie en goede ideeën, gebaseerd op onze missie.

De missie van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is het bevorderen van een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle in ons werkgebied wonende kinderen van 0-4 jaar. Zij doet dit op een professionele eigentijdse manier, in dialoog met en afgestemd op de ouders/verzorgers. Vanuit de wetenschap dat liefde en verbinding de basis is voor de relatie tussen ouder en kind, dat dit veiligheid, bestaansrecht en erkenning biedt, van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen. De JGZ gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en benadert hen -indien geïndiceerd- met een zorgaanbod. De organisatie van de JGZ is eenvoudig, efficiënt en transparant.


Samenwerken en samen sturen

Samenwerken is ieder jaar een centraal thema in ons werk, met als doel het bieden van de juiste hulp op het juiste moment. In 2017 is de samenwerking met het CJG verder vorm gegeven. Ook de borging en doorontwikkeling van integrale vroeghulp, samen met het CJG en MEE & De Wering, is gerealiseerd. Naast samenwerken gaat het ook om samen sturen. Alleen door samen te besluiten over wat nodig is, ontstaan gedragen plannen met eigenaarschap en duidelijke verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor besluiten die in de organisatie genomen worden met betrekking op de uitvoering van het werk. Dit betekent een omslag in denken en doen. Het vraagt moed en is soms onwennig en ongemakkelijk, maar blijkt vooral verrijkend. Komende jaren gaan we verder op dit pad, ook in de ontwikkeling van de zelfstandige teams.


Zelfstandige teams

Uit bovenstaande vloeit voort dat de professional ruimte nodig heeft om passende oplossingen te bieden aan klanten en naar eigen verantwoordelijkheid en bevind van zaken te handelen. Teams maken een eigen jaarplan, gebaseerd op het Landelijk Professioneel Kader. Hierin is vastgelegd op welke manier het basispakket Jeugdgezondheidszorg aangeboden dient te worden gedurende de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind. Daarnaast is dit jaarplan gebaseerd op afspraken met gemeenten en op onze vier speerpunten uit het basispakket:

  • Eigen regie van ouders; ouders kunnen bijvoorbeeld zelf kiezen wanneer zij op het consultatiebureau willen komen.
  • Brede integrale blik: samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen onze organisatie zorgt voor brede inzet van deskundigheid.
  • JGZ als verbinder: samenwerking met derden concreet vorm geven.
  • Primaire preventie: informeren en adviseren om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld overgewicht.


In 2017 zijn dashboards voor de zelfstandige teams ontwikkeld, in 2018 kunnen de teams hun eigen resultaten volgen en indien nodig bijsturen.


De komende jaren gaan wij door op deze nieuwe route. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Uw vragen en reacties zijn van harte welkom!