Kwaliteit

Kwaliteitscertificaten

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft in april 2008 het certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-certificering) behaald. Ieder jaar vindt hercertificering plaats en mede dankzij de inzet van onze medewerkers zijn we hiervoor in september 2017 wederom zonder bevindingen geslaagd. Sinds 2005 zijn wij in het bezit van het WHO/Unicef certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. De uniformiteit en continuïteit in de begeleiding bij borstvoeding is hiermee goed verankerd. De werkwijze wordt gekenmerkt door een duidelijke en gestructureerde aanpak.

Opleidingsinrichting

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een erkende opleidingsinrichting Arts Maatschappij & Gezondheid 1e en 2e fase. Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft in haar beleid opgenomen dat alle artsen jeugdarts KNMG dienen te zijn of te worden. Veertien jeugdartsen hebben deze opleiding voltooid en één jeugdarts is in opleiding. Drie jeugdartsen hebben de opleiding voor de 2e fase voltooid.

Prenatale Preventie

In het werkgebied van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is een tweetal Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’en) actief om gezamenlijk de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. In deze VSV’en participeren ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigen en kraamzorg- organisaties. Vanuit de VSV’en zijn werkgroepen voortgekomen, waar Jeugdgezondheidszorg Kennemerland aan deelneemt. Binnen de werkgroep ‘kwetsbare zwangeren’ zijn zorgpaden ontwikkeld voor het VSV Zuid-Kennemerland. In deze zorgpaden is bijvoorbeeld aangegeven, wanneer de aanstaande ouders in aanmerking komen voor het preventieprogramma 'Stevig Ouderschap Prenataal'.


De vluchtelingen/ statushouders vormen een aparte doel-groep, waarvoor in samenwerking met een verloskundige

en een medewerker van Pharos voorlichtingsavonden zijn georganiseerd voor Eritrese (aanstaande) moeders. Stevig Ouderschap verpleegkundigen hebben deze aanstaande ouders begeleiding op maat gegeven.


Bij het VSV Midden-Kennemerland is in 2017 de Integrale Geboorte Organisatie (IGO) opgericht. De samenwerking binnen dit IGO kende startproblemen, waardoor voorlichtingsbijeenkomsten voor aanstaande ouders niet voldoende van de grond kwamen. Eind 2017 is een nieuw gezamenlijk plan gemaakt, zodat de bijeenkomsten in 2018 weer van start kunnen gaan.

Bij beide VSV’en is een orthopedagoog van JGZ en het CJG vertegenwoordigd in de maandelijkse casuïstiekbesprekingen. Hier wordt de visie vanuit de Infant Mental Health en 1001 kritieke dagen met verschillende professionals gedeeld.

We stimuleren dat ook de (aanstaande) vaders meer worden betrokken; dit heeft een positieve invloed op de partnerrelatie. In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden met het online programma ‘Kindje Krijgen’. Deze serie korte filmpjes met interactieve opdrachten is geschikt voor alle doelgroepen, maar met name voor laaggeletterden, (zeer) jonge aanstaande ouders en aanstaande ouders uit diverse culturele groepen. De reacties van ouders waren positief en dit aanbod is een mooie aanvulling op bestaande voorlichting. In 2018 willen we hier een vervolg aan geven.

Groepsaanbod

Naar aanleiding van de behoefte van peuterspeelzalen en

ouders hebben wij in 2017 een nieuwe interactieve workshop

ontwikkeld: Media wijs opvoeden. Deze is bedoeld voor ouders/ verzorgers van kinderen tot 4 jaar, over het gebruik van

beeldschermen. De workshop is positief ontvangen door ouders.

GIZ Methodiek

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft gekozen om te gaan werken met de methodiek ‘Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte’ (GIZ). Het doel is dat de professionals samen met (toekomstige) ouders in gesprek gaan om in te schatten wat er aan de hand is en wat nodig is. De methodiek biedt toegankelijke schema’s (die ook geschikt zijn voor laaggeletterden) om samen met ouders af te wegen welke ondersteuning binnen en buiten de JGZ gewenst is. Dit wordt vastgelegd in een gezamenlijk plan. Redenen waarom gekozen is voor de GIZ methodiek:

  • Gemeenschappelijke taal en een gedeelde, integrale visie zowel voor samenwerking met ouders als voor multidisciplinaire samenwerking van jeugdarts, JGZ-verpleegkundige en orthopedagoog;
  • Integrale beoordeling en inschatting van de zorgbehoefte op de verschillende leefgebieden van het kind (ontwikkeling, gedrag), zijn ouder(s) (veiligheid, opvoeding) en de omgeving (gezin, netwerk);
  • Er wordt samengewerkt met ouders, uitgaande van de eigen kracht; zowel sterke kanten als zorgen worden eerder duidelijk en sterke kanten vormen de basis voor het plan van aanpak.

In 2017 zijn de laatste medewerkers getraind in de GIZ methodiek. Er zijn afspraken gemaakt over hoe de GIZ in de praktijk te gebruiken. Steeds vaker wordt duidelijk dat het gebruik van de GIZ meer en andere informatie oplevert en een goed instrument is om hierover met ouders in gesprek te gaan. In die zin is de samenwerking met CJG en sociale wijkteams geïntensiveerd, zodat gesignaleerde zorgen op de juiste, passende manier aangepakt kunnen worden.


Invoeren landelijke richtlijnen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ontwikkelt in samenspraak met de JGZ-organisaties wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de uitvoering van het Basispakket JGZ. Elk jaar kiezen de professionals een richtlijn om te implementeren, actualiseren of “op te frissen”. In 2017 is de richtlijn ‘Zindelijkheid’ besproken in de vakgroepen. De registratie in het digitale dossier is aangepast, zodat de verpleegkundigen in het laatste consult op het consultatiebureau kunnen registreren of een kind zindelijk is of niet. Voorheen kon dat natuurlijk ook (middels een opmerking in een verzamelveld), maar nu is dat een vast item. Door deze gewijzigde registratie kunnen we aantallen zien en grafieken tonen.


De bespreking van de geactualiseerde richtlijn Kindermishandeling samen met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is uitgesteld naar 2018, omdat in 2018 ook de uitbreiding van de meldcode met een afwegingskader duidelijk is. Bij een vermoeden van kindermishandeling gebruiken de medewerkers de huidige meldcode kindermishandeling. In 2017 was er bij negen kinderen een vermoeden van kindermishandeling. De zorgen zijn besproken met de ouders, binnen de organisatie zijn collega’s en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling geraadpleegd en in alle gevallen is Veilig Thuis geconsulteerd.

Stroomlijnen kennis en communicatie – Embrace

Werken met Facebook (besloten groepen) heeft de kennisdeling binnen Jeugdgezondheidszorg Kennemerland de afgelopen jaren bevorderd. Met Embrace (social intranet) maken we hierin een volgende stap. Embrace stelt ons in staat tot:

  • het sneller mobiliseren en structureren van kennis(deling);
  • directe, snelle en laagdrempelige communicatie tussen

medewerkers onderling;

  • grootschalige interactie en samenwerking met externe relaties, partners en ouders.


Embrace (fase 1) is in oktober 2017 geïmplementeerd, als gezamenlijk platform met CJG Kennemerland. De JGZ Facebook groepen zijn opgeheven. In de komende jaren zal Embrace verder als portaal (fase 2) en als kennisbank (fase 3) uitgewerkt en ingezet gaan worden.


Imago en identiteit

In 2017 is een onderzoek naar het imago en de identiteit van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland uitgevoerd onder haar in- en externe doelgroepen (ouders, medewerkers en stakeholders). Op basis van de resultaten en bevindingen is een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld. Hierin is de positionering aangescherpt, een nieuwe communicatieboodschap geformuleerd en nieuwe communicatiedoelstellingen bepaald. In 2018 zal aan de hand van deze nieuwe strategie ook een visuele vertaalslag gemaakt worden, om zo de kernwaarden van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (capabel, betrokken, betrouwbaar, inspirerend en vooruitstrevend) zowel in content als in de visuele identiteit nog beter voor het voetlicht van haar doelgroepen te kunnen brengen. Focus ligt hierbij voor komend jaar op de communicatieactiviteiten gericht op ouders en dan met name op de social media activiteiten en een nieuwe website.

Schalkwijk zet de tanden erin

De jeugdartsen zijn in Schalkwijk een pilot met betrekking tot vroege mondverzorging gestart, in samenwerking met Poetz Jeugdmondzorg. Het doel is kinderen eerder aan te melden, zodat op jongere leeftijd begonnen wordt met periodieke gebitscontrole.