Dichtbij, deskundig
en preventief

Onze dienstverlening is beschreven in de brochure ‘Dichtbij, deskundig en preventief’. We beschrijven hierin wat we doen maar vooral ook waarom we dit doen. Onze missie is immers het bevorderen van een gezonde, veilige en liefdevolle ontwikkeling van alle kinderen van 0-4 jaar die wonen in Midden- en Zuid-Kennemerland.

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland werkt samen met het hele veld van de zorg voor jeugdigen. De samenwerkings-afspraken tussen instellingen ten behoeve van het jonge kind zijn onder andere vastgelegd in de ‘Wijzer Samenwerken’. Hierin staat wat gedaan dient te worden als er vragen of zorgen zijn over opvoeding, ontwikkeling of gedrag van een kind. Alle medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere professionals kunnen contact opnemen met de consultatiebureauteams en/of de orthopedagogen van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.

De Wijzer is bedoeld voor professionals, waar het gaat om het realiseren van een optimale samenwerking op het moment dat ouders vragen hebben waarvoor samenwerking tussen verschillende disciplines nodig is.

Thuisbegeleiding

Sinds 2016 is een thuisbegeleider JGZ aangesteld in IJmuiden. Zij begeleidt kwetsbare gezinnen, met name (aanstaande) ouders met een licht verstandelijke beperking. Het gaat om ondersteuning in de thuissituatie bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 4 jaar, met als doel preventie van (ernstigere) problemen. De ondersteuning is praktisch, laagdrempelig, meteen inzetbaar en voor ouders vertrouwd. Ze laat zien wat de JGZ kan bieden, investeert in een vertrouwensrelatie en maakt duidelijk waar eventuele verdere begeleiding of hulp nodig is. Indien het laatste het geval is, kan de thuisbegeleider hier samen met ouders naar toe werken. De ervaring heeft geleerd dat ondersteuning die bij deze ouders goed aansluit veel tijd kost.

Een goede doorgaande lijn van verloskundige naar JGZ is bij deze doelgroep van cruciaal belang; een goede start van ouder en kind vraagt in deze gezinnen soms andere expertise. De thuisbegeleider kan helpen om het netwerk te versterken en samen met partners, die vaak al voor de geboorte betrokken zijn bij het gezin, een plan maken voor ondersteuning op verschillende gebieden zoals opvoeding, veiligheid, financiën. De thuisbegeleider maakt deel uit van het JGZ team, samen met de jeugdarts, JGZ- verpleegkundige en orthopedagoog. Haar expertise en kennis op het gebied van mensen met een (licht) verstandelijke beperking blijkt een waardevolle aanvulling voor het JGZ team. We willen dit aanbod graag uitbreiden naar de andere teams.

Vroeggeboren kinderen

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland is in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en ToP kinderfysiotherapeuten een prematuren nazorgpoli gestart. Hiermee creëren we een centraal punt, waar ouders van premature kinderen terecht kunnen met vragen. Verschillende professionals werken samen op een consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, zodat de zorg dichtbij in de wijk aanwezig is. Het team bestaat uit een kinderarts en neonatoloog van het Spaarne Gasthuis, een ToP-fysiotherapeut, jeugdartsen, orthopedagoog en JGZ-verpleegkundigen (beeldcoach en

een Stevig Ouderschap Verpleegkundige) en pre-verbale logopedisten. Er is gekozen voor een rustige opbouw in de doelgroep; ‘nieuwe’ kinderen nemen deel aan de poli. Zo groeit de poli langzaam, maar gestaag. De eerste voorzichtige resultaten zijn bemoedigend; de reacties van ouders zijn heel positief. In 2018 wordt de pilotfase afgesloten en wordt de poli verder uitgebouwd. De samenwerking tussen de verschillende professionals uit de diverse organisaties krijgt een enorme impuls; er wordt van elkaar geleerd, men weet elkaar te vinden en blijft afstemming zoeken.

Taal voor peuters

Samen met Bibliotheek Zuid-Kennemerland worden op locaties in verschillende gemeenten mama cafés georganiseerd in de bibliotheek. Hier kunnen ouders van kinderen tussen de 0-2 jaar binnenlopen en op een laagdrempelige manier vragen stellen aan een JGZ verpleegkundige. Samen met ouders wordt naar behoefte aandacht besteed aan verschillende thema’s. Daarnaast wordt samen met de bibliotheken in de hele regio het programma Boekstart aangeboden, waarbij ouders met jonge kinderen een koffertje wordt aangeboden met o.a. een gratis abonnement voor de blbliotheek, waarmee het lezen met heel jonge kinderen wordt bevorderd.

Rookvrije generatie

De JGZ-verpleegkundige bespreekt tijdens de intake het rookgedrag van ouders en anderen in de omgeving van het kind. Zo nodig komt zij hier tijdens de consulten op het consultatiebureau op terug en ondersteunt de ouders met voorlichting en tips om het meeroken van kinderen te voorkomen. Tijdens de intake antwoordt zo'n 95% van de ouders ontkennend op de vraag of er in huis wordt gerookt. 4,6% van de ouders rookt binnenshuis en vijf ouders geven aan dat zij ook roken als hun kind erbij is. Bij negen kinderen heeft de JGZ-verpleegkundige door middel van huisbezoeken ouders ondersteund in het voorkomen van meeroken door hun kind.